توی نامه گفته بودی مثل باد بی سرزمینی

توی نامه گفته بودی مثل باد بی سرزمینی

سیاوش قمیشی با انتشار عکس زیر در صفحه فیسبوک خود نوشت :

توی نامه گفته بودی مثل باد بی سرزمینی …

سیاوش قمیشی